APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) OF RESIDUAL & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) – 2020

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ («ÄPÀÄ̽zÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ (¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2020
(ISO: 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ)
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 98/£ÉêÀÄPÁw-2/2020-21
Notification No.98/Recruitment-2/2020-21
Total No of Vacancy:438+107
"PROVISIONAL ANSWER KEY And Objection Format has been uploaded"
 
Date

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É : ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) 545 ªÀÄvÀÄÛ 402 ºÀÄzÉÝ JgÀqÀÆ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ MAzÉà ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁVzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É C£ÀºÀðgÁzÀ°è CxÀªÁ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß 545 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀºÀð / UÉÊgÀÄ ºÁdgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ 402 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÀÄî ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ¤Ãr zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ MªÉÄä C£ÀºÀðUÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁa ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¨ÉÃgÉ WÀlPÀUÀ¼À°è C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆÃj En/¦J¸ïnUÉ ºÁdgÁVgÀĪÀÅzÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è PÀAqÀħAzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ ±Á±ÀévÀªÁV r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Date
  • MARCH
  • 01
  • 2021

  ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ¸ÉêÉAiÀÄ®ègÀĪÀªÀgÀÄ («ÄPÀÄ̽zÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ (¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2020, Cfð ¸À°è¹ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹, vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ §UÉÎ SÁwæAiÀiÁV®èzÀ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ (080-22943346) «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄïïUÉ (£ÉêÀÄPÁw- E-ªÉÄïïUÉ) pcrnt@ksp.gov.in PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà Cfð ±ÀĮ̪ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÁÌj¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ J¸ï JA J¸ï ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

  Click Here News & Events
  DateNews & Events
  • OCT
  • 05
  • 2021
  OBJECTION FORMAT
  • OCT
  • 05
  • 2021
  PROVISIONAL ANSWER KEY

  Series A  Series B Series C Series D Series E

  • Sep
  • 25
  • 2021
  WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 03.10.2020

  Written Examination Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 545 POSTS, Download call letter(from My Application) and attend the Written Examination as per mentioned in the call letter without fail.


  PSI CIVIL MODE OF PAYMENT

  • Aug
  • 19
  • 2021

  For Belagavi Unit only (Applied for Both 545 & 402 posts) DAR Parade Ground, Belagavi : Due to Weekend Curfew the ET/PST scheduled on 21/8/21 is postponed. Revised Call letter upload. Please download and attend without fail.

  • Aug
  • 17
  • 2021

  ONLY FOR DAVANGERE - District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davangere - ET/PST exam For Only 545 posts Applied Candidates Scheduled on (18 Aug 2021 ) is postponed due to administrative reasons.Rescheduled on (27 Aug 2021).Download the revised call letter & attend

  • Aug
  • 16
  • 2021

  Dharwad - R N Shetty District Stadium, Near Jubilee Circle, Dharwad - ET/PST exam Scheduled For Only 545 posts Applied Candidates on (18 & 19 Aug 2021 ) is postponed due to administrative reasons.Rescheduled on (31 Aug & 01 Sep 2021)respectively.Download the revised call letter & attend

  • Aug
  • 12
  • 2021

  For Only 545 posts Applied Candidates ETPST Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN)- 2020 Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

  • July
  • 26
  • 2021

  Belagavi - DAR Parade Ground, Belagavi - ET/PST exam Scheduled on (28, 29, 30 & 31 July 2021 ) is postponed due to administrative reasons.Rescheduled on (13,16,17 & 18 Aug 2021)respectively.Download the revised call letter & attend

  • July
  • 23
  • 2021

  ETPST Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN)- 2020 Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

  Sl.NO
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
  DESCRIPTION
  «ªÀgÀ
  DATE
  ¢£ÁAPÀ
  01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  22/01/2021
  02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  22/02/2021
  03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  24/02/2021
   
  POST
  ºÀÄzÉÝ
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  MINIMUM AGE
  PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  MAXIMUM AGE
  UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE
  ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  PSI(CIVIL) FOR DIRECT CANDIDATE
  SUBMIT

  CLEAR
  GM 21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  30 YEARS /
  30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 01.04.1990 AND 01.04.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  32 YEARS /
  32 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 01.04.1988 AND 01.04.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  FOR INSERVICE CANDIDATE
  GM - /
  35 YEARS /
  35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 01.04.1985 AND 01.04.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  - /
  40YEARS /
  40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 01.04.1980 AND 01.04.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 01/04/2020 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

  PSI (CIVIL)
  Sl.NO /
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  PAYABLE FEE AMOUNT
  ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
  01 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) ` 500
  02 SC , ST, CAT-01 ` 250
  1.PSI(CIVIL) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT Click here to Download
  «zÁåºÀðvÉ:
  CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 01.04.2020PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ°è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ¤µÀÖ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï / ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï DV ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ° ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ, (¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå 25 ªÀÄvÀÄÛ 26 gÀ°ègÀĪÀ C£ÀħAzsÀ-‘J’ & ‘©’ AiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 01.04.2020 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ).
  ¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ : ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ°è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ¤µÀÖ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï / ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï DV ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVzÀÄÝ, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ «ÄøÀ¯Áw CrAiÀÄ°è ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  n¥ÀàtÂ:
  1. J) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  2. ©) r¥ÉÆèªÀiÁ EvÁå¢ «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ F «zÁåºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
  3. ¹) ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ E®èzÉ EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®
  ENDURANCE TEST
  FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(CIVIL) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
  3.80Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  1.20Mtrs (In 3 chances only)
  Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET
  Candidate only
  HEIGHT 168 Cms for Men
  CHEST 86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms)
  ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(CIVIL)
  400 Mtrs Run
   
  2 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
   
  2.50 Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  0.90 Mtrs (In 3 chances only)

  Shotput ( 4 Kg)

  3.75 Mtrs (In 3 chances only)

  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
  168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
  CHEST
  (For Men Only)
  86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
  WEIGHT
  (For Women only)
  45 Kgs
  • J) PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝ ºÁUÀÆ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝ F JgÀqÀÆ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ.
  • ©) MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ÄPÀÄ̽zÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶×ÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.
  • ¹) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 10 ¢£ÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀ CfðAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ, d£Àä ¢£ÁAPÀ, PÉÆÃjgÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CA±ÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è RÄzÁÝV / CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ CrµÀ£À¯ï qÉÊgÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥Éưøï, £ÉêÀÄPÁw PÁ®ðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸À°è¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  • r) ¥Àæw¨sÁ¤évÀ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ½UÉ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwUÀ¼À°è 2% gÀµÀÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°j¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀgÀqÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è 2% gÀAvÉ 09 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è 02 ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß «ÄøÀ°j¸À¯ÁVzÀÄÝ(CAwªÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ µÀgÀwÛUÉƼÀ¥ÀlÄÖ), ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ £ÉêÀÄPÁw C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  Sl No Post RESIDUAL Reserved Posts  
      Direct Inservice Exservicemen
      MEN WOMEN MEN WOMEN MEN TOTAL
  01 PSI(Civil) 261 94 47 15 21 438

  Classification

  Sl No Post KALYANA KARNATAKA Reserved Posts  
      Direct Inservice Exservicemen  
      MEN WOMEN MEN WOMEN MEN TOTAL
  01 PSI(Civil) 63 25 12 3 04 107
  NOTE / n¥ÀàtÂ

  English


  • Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the candidates who will be qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.

  PÀ£ÀßqÀ


  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  Phone:080-22943346
  Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM

  Contact US